Menu
Menu

ETİK DEĞERLERİMİZ


Giriş


Baykaralar Topluluğu, köklü geçmişinde aldığı güçle, hızlı kararlar alarak yenidünyaya adapte olur. odaklanan Baykaralar Topluluğu; doğaya, insana ve insan haklarına saygılı davranmayı temel ilke edinmiştir.

Baykaralar Topluluğunun kurucusu Temel Baykara’nın;

Müşterilerimiz velinimetimizdir,

Daima en iyi olmak, vazgeçilmez hedefimizdir,
En önemli sermayemiz, insan kaynağımızdır,
Amacımız, sürekli gelişmek için kaynak yaratmaktır,
Gücümüzü aldığımız ülke ekonomisine güç katmayı hedef alırız, Üstün iş ahlakı ve dürüst çalışma ilkelerine uymak düsturumuzdur,
İlkelerini esas alan Baykaralar Topluluğu Etik Davranış Kuralları ile Baykaralar Topluluğu çalışanlarına ve Baykaralar Topluluğu adına temsilen hareket edenlere görevlerini yerine getirirken verecekleri karar ve gösterecekleri davranışlarında yol gösterici olunması amaçlanmıştır.

Tüm Baykaralar Topluluğu çalışanlarından, Topluluğun kültür bütünlüğünü sağlayacak tavır ve davranışlar sergilemeleri beklenmektedir. Buna ek olarak, tüm çalışanlardan beklenen, Baykaralar isminin saygınlığını ve Baykaralar Topluluğu kurumsal yapısının güvenilirliğini korumak ve geliştirmektir. Baykaralar Topluluğu küresel boyuttaki etik ve ahlaki değerleri de benimsemektedir.

Baykaralar Topluluğu bünyesinde her türlü sözleşme ile istihdam edilen tüm çalışanlar, Baykaralar Topluluğu Etik Davranış Kuralları’na veya buna uygun olarak oluşturulan Şirket Etik Davranış Kuralları’na uymakla yükümlüdürler. Tüm iş ortaklarımızdan, iş etiği kuralları ve bu kuralları destekleyen uygulama prensiplerine uymaları beklenir. Etik Davranış Kuralları’nın tüm çalışanlara bildirilmesi, çalışanların bu kurallara gerekli önemi vermelerinin sağlanması ve Etik Davranış Kuralları’na uyulması konusunda gerekli çaba ve liderliğin gösterilmesi Baykaralar Topluluğunda görev yapan orta ve üst düzey yöneticilerin asli görev ve sorumlulukları arasındadır.

Baykaralar Topluluğu olarak, Etik Davranış Uygulamalarında sık rastlanmayan durumlar ile karşılaşıldığında da temel etik değerlerimiz çerçevesinde davranılacağını, beyan ederiz. Tereddüt edilen durumlarda Şirket Etik Kurulu görüşü alınmasını esas kabul ederiz.

Baykaralar Topluluğu Çalışan İlişkileri

Baykaralar Topluluğu, sürdürülebilir büyümeyi sağlayacak katma değer yaratan en başarılı ve yetkin profesyonellerden oluşan, en çok tercih edilen ve herkesin parçası olmaktan gurur duyduğu ideal kurum olmayı hedeflemektedir.

Baykaralar Topluluğu, çalışanlarına değer verir ve çalışan haklarına saygılı davranır. “En önemli sermayemiz insan kaynağımızdır” politikası, Baykaralar Topluluğu’nun kurulduğu günden itibaren benimsediği temel ilkelerden biridir. Bu çerçevede;

İşe alma ve istihdamda tek ölçü olarak işe uygunluk vasfını aramak, herhangi bir ayrım yapmadan fırsat eşitliği sağlamak, İş’te Eşitlik ve Uygulama Prensipleri’ne uyumu sağlamak,
Topluluğumuzu ileriye götürecek en nitelikli gençleri ve deneyimli profesyonelleri Topluluğumuza kazandırmak, Çalışanların yeteneklerinden, gücünden ve yaratıcılığından azami fayda sağlamak,
Çalışanların eğitilmesi, yönlendirilmesi ve geliştirilmesi için imkan ve fırsat eşitliği sağlamak,
Adil ve rekabetçi ücret politikaları, etkin ve objektif performans değerlendirme sistem ve uygulamaları ile başarıyı ödüllendirmek, Atama, terfi, rotasyon ve ödüllendirmelerde fırsat eşitliği sağlayarak çalışanların şirkete olan bağlılığını arttırmak,
Çalışma barışının sürekliliğini sağlamakiçin ortam ve imkan yaratmak,
Çalışanlara temiz, sağlıklı ve güvenli çalışma koşulları sağlamak,
İşbirliği ve dayanışmanın en önemli unsur olduğu şeffaf ve karşılıklı saygıyı teşvik eden, çalışma ortamını yaratmak ve kalıcı kılmak, İşyerinde tacize hiçbir şekilde müsaade etmemek,
Çalışanların görüş ve önerilerini değerlendirmek, yanıtlamak ve motivasyon arttırıcı tedbirler almak,
Çalışanlar ile ilgili özel bilgileri, hukuki zorunluluk haricinde, çalışanın izni ve bilgisi olmadan üçüncü şahıslarla paylaşmamak,
İnsan haklarına saygılı olmak;
Çalışanlarla ilişkiler açısından temel prensipleri oluşturur.

“Baykaralar” markasını toplum nezdinde itibarına zarar vermeyecek şekilde temsil etmek ve itibarını arttırmak çalışanlarımızın temel prensibidir.

Müşteri İlişkileri

Müşteriler için değer yaratmak, talep ve gereksinimlerini tam anlayarak en üst düzeyde karşılamak, Kaliteli ürün ve hizmetler sağlamak ve istikrarlı politikalar izlemek,
Müşteriler ile ilişkilerde nezaket kuralları çerçevesinde profesyonel ve adil olmak,
Müşterilere ait kişisel bilgileri ve gizliliğini ilgili yasalara uygun şekilde korumak,
Müşterilere her zaman doğru ve tam bilgi vermek
Rakip ve Rekabet İlişkileri

Mevzuatın izin verdiği sınırlar dışında, rakiplerle ya da diğer kişi ya da kuruluşlarla, doğrudan ya da dolaylı olarak rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama amacını taşıyan veya bu etkiyi doğuran yahut doğurabilecek nitelikte olan anlaşmalar ve uyumlu davranışları hangi şekilde olursa olsun yapmamak. Rekabetin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine uymak. Belirli bir piyasada tek başına ya da diğer teşebbüslerle birlikte hâkim durumda olduğu durumlarda, bu hâkim durumunu kötüye kullanmamak, Rakipler ile piyasa ve/veya rekabet koşullarını birlikte belirlemeye yönelik görüşme ve bilgi alışverişi yapmamak. Şirket’i temsilen katılınan dernek, meclis, oda, meslek birlikleri v.b. toplantılar ile diğer özel veya mesleki toplantı ve görüşmelerde yukarıda belirtilen durumlara yol açabilecek veya bu şekilde nitelenebilecek her türlü görüşme ve işlemlerden kaçınmak. İlaveten, rakiplere ait gizli bilgiler çalışana ulaşırsa çalışanın üst yöneticisini bilgilendirme gerekliliği nettir

Çalışanların Uyması Gereken Etik Davranış Kuralları

“Baykaralar” kendi sahip olduğu değerlerini ve iş ahlakını bünyesinde görev alan ve onun adına 3. Partilere dokunan her bireyin hassasiyetle sahiplenmesini bekler. Bütün bu nedenlerle çok daha fazlaca frekansta kendisini temsil eden çalışanlardan beklentileriniz aşağıda açıklamıştır.

Yasalara daima uymak, Temel ahlaki ve insani değerler çerçevesinde görevlerini yerine getirmek,
Tüm ilişkilerinde karşılıklı yarar sağlamak amacıyla hakkaniyetli, iyi niyetli ve anlayışlı davranmak,
Her ne amaçla olursa olsun kişi ve kuruluşlardan hiçbir şekilde haksız kazanç sağlamamak, rüşvet almamak ve vermemek, bu nevi hareketlerin yapılmasını bilgisi olduğu ölçüde önlemek, yolsuzlukla mücadele kurallarına uygun hareket etmek;
Sürdürülen görevlerde, ilgili iş etiği kuralları ve bu kuralları destekleyen tüm uygulama prensiplerine uygun olarak hareket etmek ve bu kapsamda diğer çalışanların işlerini gereği gibi yerine getirmelerini engelleyecek davranışlarda bulunmamak, iş ahengini bozmamak İlke olarak Kolaylaştırma amaçlı ödemeler yapmamak. Açıkça yetkilendirilmedikçe şirketi taahhüt altında bırakacak bir davranışta,
beyanda ya da yazışmada bulunmamak, Şirketin bilgi ve bilgi sistemleri de dâhil olmak üzere, tüm maddi ve gayri maddi varlıklarına şahsi malı gibi özen göstermek, bunları olası kayıp, zarar, yanlış kullanım, suiistimal, hırsızlık ve sabotajlara karşı korumak, Parasal değeri olan veya olmayan, şahsi çıkar ve/veya siyasi aktivite ve çıkar için mesai zamanını ve şirket kaynaklarını doğrudan ve dolaylı olarak kullanmamak.

Varlık ve Bilgi Yönetimi

Varlık ve bilgi güvenliği ve gizliliği konusundaki tüm şirket düzenlemeleri, taahhütname ve yönetmelikler aşağıdaki maddelerin tamamlayıcısı olarak kabul edilir.

Fikri Mülkiyet Hakları

Yeni geliştirilen ürün, süreç ve bilgilerin yazılı onay alınmaksızın üçüncü kişilerle paylaşılmasını önlemek,
Topluluğa ait her türlü fikri ve sınai mülkiyet haklarına ilişkin gizli bilgilerin üçüncü kişiler ile paylaşılmasının gerektiği durumlarda haklarımızın korunması için gerekli tedbirleri ilgili prosedürlere uygun olarak almak.

Bilgi Yönetimi

Tüm kayıtların yasal süresinde sağlıklı bir şekilde tutulmasını ve arşivlenmesini sağlamak, Üçüncü kişilerden gelen şirket için gizli kategorisine giren bilgi taleplerini, üst yönetim onayı olmadan cevaplamamak,
Şirketin açıkladığı beyan ve sunduğu raporların gerçeğe uygun olması için gerekli titizliği göstermek,

Güvenlik ve Kriz Yönetimi

Olası terör, doğal afet ve art niyetli girişimlere karşı şirket çalışanlarını, bilgi ve bilgi sistemlerini, fabrika ve idari tesislerin korunması için gerekli tedbirleri almak ve iletişimini sağlamak, Terör, doğal afet vb. olması durumunda oluşturulacak acil kriz yönetimi ile ilgili gerekli kriz planlamasını yapmak, bu yolla kriz anında minimum kayıpla işin sürekliliğini sağlamak,
Şirket varlıklarının çalınmasını veya zarara uğramasını önlemek için her türlü tedbiri almak.

Gizlilik

Baykaralar Topluluğuna ait mali ve ticari sırların, Baykaralar Topluluğu’na ait rekabet gücünü zayıflatacak bilgilerin, çalışan haklarının ve bilgilerinin, iş ortaklarıyla olan anlaşmaların “gizlilik” çerçevesi içinde olduğu bilinci ile hareket etmek, bunların korunmasını ve gizliliğini sağlamak, İş gereği öğrenilen bilgileri ve haiz oldukları belgeleri, her ne amaçla olursa olsun kurum içi ve dışındaki yetkisiz kişi ve mercilerle paylaşmamak, spekülatif amaçlı (doğrudan veya dolaylı olarak) kullanmamak, Çalıştıkları şirketler ve bunların müşterileri ve iş yaptığı diğer kişi ve şirketler ile ilgili kamuya açık olmayan bilgileri hiçbir şekilde öngörülen amaç dışında kullanmamak, gerekli izinleri almadan üçüncü kişiler ile paylaşmamak.

Sosyal Medya Kullanımı

Kurum ile alakalı paylaşımlarda, Şirket tarafından sağlanmayan veya kontrol edilmeyen sosyal medya kanallarında, kamuya açık forum, kişisel blog, sosyal medya hesaplarında, web üzerinde ve mobil uygulamalar dâhil her türlü platformda yapılacak iletişimler ve paylaşımlarda bulunurken azami özen göstermek. Kurumun değerlerine uymayan görüntüleri özellikle kurum içindeki fotoğraf çekimlerinde veya kurumun logosunun olduğu yerlerdeki fotoğraf çekim ve paylaşımlarda maksimum özeni göstermek ve değerlere ve prensiplere uyarak davranmak.

Çıkar Çatışmasından kaçınmak

Çıkar çatışması; çalışanların görevlerini tarafsız bir şekilde icra etmelerini etkileyen ya da etkileyebilecek ve kendilerine, yakınlarına, arkadaşlarına ya da ilişkide bulunduğu kişi ya da kuruluşlara sağlanan her türlü menfaati ve onlarla ilgili maddi ya da herhangi bir şahsi çıkara sahip olmaları halini ifade eder.

Kendi veya yakınlar lehine işlem yapmama

Unvan ve yetkiden faydalanarak, kendisi, yakınları veya üçüncü kişiler lehine haksız menfaat sağlamamak,
Yapılacak kişisel yatırımlarda, mevcut çalışılan kurumla çıkar çatışması durumuna düşmemeye özen göstermek,
Yapılacak kişisel yatırımların veya herhangi bir iş faaliyeti dışındaki uğraşların hâlihazırda devam eden Baykaralar Topluluğu’ndaki görevini yapmasına zaman ve dikkat verme açısından engel olmamasına özen göstermek ve ana görevlere odaklanmayı önleye bu gibi durumların gerçekleşmesinden kaçınmak. Çalışan ile müşteri veya tedarikçi konumundaki şirkette aynı iş ile ilgili birinci derecede karar verme mevkiinde bulunan kişilerin birinci derece akraba olması durumunda üst amirine bilgi vermek.
Ticari ilişki içinde bulunulan bir başka şirkette yakınlarının pay veya maddi menfaat sahibi olmasının öğrenilmesi durumunda üst amirine bilgi vermek.

Temsil ve organizasyon davetlerine katılım

İş ilişkisi içerisinde bulunulan veya bulunulma potansiyeli taşıyan kişi veya kurumların gerçekleştirdiği genel katılıma açık; konferans, resepsiyon, tanıtım etkinlikleri, seminerler vb. dışındaki, karar almada etkileyici olan veya öyle algılanabilecek sportif faaliyetler, yurt içi/dışı geziler, vb. davetlere katılım Topluluk şirketleri için Genel Müdür onayına tabidir.

İşten ayrılanların Topluluk ile iş yapması

Şirketteki görevinden ayrıldıktan sonra kendisi bizzat şirket kurarak ya da başka bir şirkete ortak olarak Topluluk Şirketlerine satıcılık, yüklenicilik, danışmanlık, komisyonculuk, temsilcilik, bayilik veya benzeri şekillerde iş yapmak, olumsuz algı oluşturabilecek, dikkat edilmesi gereken çok önemli bir husustur. Şirketten ayrılan bir çalışanın başka bir şirkette üst yönetimde ya da karar verici bir pozisyonda olması da ayrıca dikkat edilmesi gereken bir husustur. Böyle bir sürecin öncesi ya da sonrasında Şirket menfaatleri çerçevesinde hareket edilmesi, ahlaki ve etik kurallara riayet edilmesi, süreç öncesi ve sonrasında çıkar çatışmalarına izin verilmemesi gereklidir. Bu durumdaki bir müşteri ya da tedarikçi için ilgili yöneticinin, müşteri ya da tedarikçinin daha önce çalışmış olduğu Topluluk Şirketi ile temasa geçerek uygunsuz bir durum olmadığına dair bir üst amirini bilgilendirmesi gereklidir. Uygunsuz bir durum söz konusu ise ilgili şahısla ve ilgili şirketle ticari ilişki kurulmamalıdır. İlgili Baykaralar Genel Müdür onayını gerektiren istisnai haller dışında olumsuz algılamaları önlemek üzere bu tür ticari ilişkilere çalışanın Şirketten ayrılmasının üstünden 2 yıl geçmeden onay vermemek gereklidir. Aksi durum sadece Genel Müdrün onayı ile uygulanabilir. Şirketten ayrılmış bir çalışanın tekrar istihdam edilmesi durumunda Etik Davranış Kuralları ve Uygulama Prensipleri ile belirtilen ilkelerden herhangi birine uymama sebebiyle ilişiğinin kesilmemiş olması şartı aranır.

İçsel Bilgilerin Paylaşılması ve Ticareti (Insider Trading)

Çalıştıkları şirkete ve Baykaralar Topluluğu’na ait her türlü ticari, mali, teknik ve hukuki vb gizli bilgiyi kullanarak veya üçüncü şahıslara vererek, herhangi bir ticari menfaat elde etmeye çalışmanın (insider trading) yasal bir suç olduğunu bilmek ve kesinlikle teşebbüs etmemek. Şirketten ayrıldıktan sonra da gizliliğin korunması için gerekli tedbirleri almak ve gizlilik yükümlülüğüne uymak.

Yolsuzlukla Mücadele

Baykaralar Topluluğu rüşvete ve her türlü yolsuzluğa karşıdır. Yolsuzluk, ticari hayata, kurumlara ve çalışanlarına zarar verir, ticari itibarı ve saygınlığı tamir edilemez şekilde zedeler. Baykaralar Topluluğu rüşvet ve yolsuzlukla mücadele konusunda son derece titiz ve hassastır. Tüm çalışanlar ve Baykaralar Topluluğu adına hareket eden tüm üçüncü kişiler, yolsuzlukla mücadele kurallarına ve ilgili mevzuata uymakla yükümlüdür.

Hediye Almak ve Vermek

Baykaralar Topluluğu prensip olarak tüm çalışanlarının müşteriler, tedarikçiler, bayiler, yetkili satıcı ve yetkili servisler dâhil tüm üçüncü kişilerle hediye, davet ve ağırlama teklifi ve kabulü dâhil maddi çıkar sağlama izlenimi yaratabilecek ilişkilere girmelerini yasaklar.

Baykaralar Topluluğu ile iş ilişkisi kurmak ya da sürdürmek isteyen özel ya da resmi kişi ve kuruluşlarla olan ilişkilerin yürütülmesinde aşağıda belirtilmiş olan kriterlere uyulmalıdır;

Yasal ve ticari gelenek, örf ve adetlere uygun şekilde verilen ya da hatıra / promosyon niteliğindeki malzemeler dışında, bir usulsüzlüğün varlığı izlenimi yaratan, bağımlılık ilişkisine neden olabilecek ya da öyle algılanabilecek herhangi bir hediye kabul veya teklif edilmemelidir.

Hediyeler hiçbir şekilde nakit olarak ya da nakde dönüştürülebilir şekilde (hediye çeki) gibi verilmemelidir ve kabul edilmemelidir. Tedarikçilerden, bayilerden, yetkili servislerden, müşterilerden, Topluluk şirketlerinden veya üçüncü kişilerden uygunsuz olarak algılanabilecek, hiçbir indirim ya da menfaat talep edilmemeli, üçüncü kişilere teklif edilmemeli ve/veya teklif edildiğinde kabul edilmemelidir.

İş Sağlığı ve Güvenliği

Topluluğumuz, işyerinde ve işbaşında, işçi sağlığı ve iş güvenliğini tam anlamıyla sağlamayı hedeflemiştir. Çalışanlar bu amaçla konulan kural ve talimatlara uygun hareket ederler ve gerekli önlemleri alırlar. İş sağlığı ve güvenliği iyileştirme etkinliklerini tüm çalışanların ortak sorumluluğu olduğu ilkesini benimserler,

Çalışanlar, işyeri ve/veya işçiler bakımından tehlike arz eden veya yasa dışı nitelikteki hiç bir eşya ya da maddeyi işyerinde bulundurmayacaklardır, Çalışanlar; geçerli bir doktor raporuna istinaden bulundurulanlar hariç, işyerinde uyuşturucu, bağımlılık yapıcı, akli veya fiziksel melekeleri kısıtlayıcı ya da ortadan kaldırıcı maddeleri bulundurmayacak, bu tür maddelerin etkisi altındayken iş yerinde ve iş kapsamında çalışma yapmayacaklardır.

Etik Davranış Kuralları Uygulama Prensipleri

İhlallerin Bildirim Yükümlülüğü

Çalışanlar, Baykaralar Topluluğu veya Şirket Etik Davranış Kuralları’nın ya da şirketin tabi olduğu yasa ve mevzuatın ihlal edildiğini öğrenir veya şüphelenirlerse bunu üst amirine (ilk yöneticisine) ya da duruma göre, eğer durum üst amiriyle ilgiliyse veya üst amiri ihlal şüphesi taşıyan olayla ilgili herhangi bir adım atmazsa, şirket Genel Müdürü’ne ve nihai olarak Baykaralar Ortaklarından birine iletmekle yükümlüdürler. Yine bildirim amaçlı kurulan info@baykaralaroto.com e-posta hesabına bildirim yapılabilir.

Kişinin, işyerindeki huzuru ya da iş ilişkilerini olumsuz yönde etkileyecek şekilde yaptığı bildirimin 3.şahıslara ifşa edilmesi kesinlikle önlenecektir. Etik kurallara aykırı davranışta bulunmayı reddeden ve iyi niyetle bildirimde bulunan herhangi bir çalışanın iş yerinde ya da dışında tehdit edilmesine, söz konusu çalışana misilleme yapılmasına veya bu çalışanın herhangi bir şekilde zarar görmesine izin verilmez. Bu tip davranışlar etik kural ihlali olarak yorumlanır ve gerekli disiplin cezaları uygulanır. Bildirimde bulunanın, ihbar edilen hakkında dedikodu yapması veya kariyerini olumsuz etkilemeye çalışması gibi niyetlerden arınmış olması çok önemli bir husustur. Bu bakımdan ihbar ve soruşturma sürecinde gizlilik, objektiflik ve etik kurallara uyum son derece kritik bir konudur. Hem bildirimde bulunan hem de konuyla ilgili süreci yöneten kişilerin bu konuya azami önem ve dikkat göstermesi zorunludur. Yalan ve/veya iftira niteliğinde kasıtlı bildirimler tespit edildiğinde etik kural ihlali olarak yorumlanır. Bildirim mekanizmasının çalışmasına uygun ortamın ve etkinliğinin sağlanması için en başta yönetim güvence verir. Çalışanlar ise bildirim mekanizmasının etkinliğinin sağlanmasında yönetime destek vermeleri yönünde bilinçlendirilir.

Disiplin Uygulaması

Genel

Etik Davranış Kural ihlalleri sonrasında aşağıdaki disiplin cezaları uygulanır:

Eğer bilerek yapıldığı tespit edilen bir suistimal söz konusu ise işten çıkarma (iş kanununun ilgili maddeleri uyarınca) ve gerekli görülürse kanuni işlem başlatma. Bilerek haksız menfaat sağlayan kişinin, geçmişte yaptığı faydalı işler alınan karar üzerinde kısmen veya tamamen bir af sebebi oluşturamaz. Suistimal yoksa ya da dikkatsizlik veya bilgisizlikten doğan ihmal söz konusu ise olayın etkisine uygun sözlü veya yazılı uyarı veya işten uzaklaştırma uygulanır.

Etik Kurul Çalışma Prensipleri

Etik davranış Kuralları ve Uygulama Prensipleri kitapçığında tanımlanan ve tüm faaliyetlerde uygulanması gereken etik kuralların işleyişi şirket bünyesinde oluşturulmuş Etik Kurul tarafından yönetilir. Etik Kurul, Genel Müdür, Üst Düzey Yönetici, İnsan Kaynakları Yöneticisi ve Hukuki İşler Sorumlusu’ndan oluşur. (Buraya uzman seviyesinde ancak şirket içinde güvenilir bir kişi de almanızı öneririm)

Etik Kurul,

Etik kurallara uyum sisteminin kurulması için gerekli ekipman, eğitim ve yönetim yapısını tayin ederek yönetir, gerekli durumlarda bu faaliyetler için kişi ve/veya kişileri görevlendirir. Etik kuralların tüm şirket genelinde özümsenip uygulanması ile ilgili görevleri yerine getirir. Tüm çalışanların, şirket hissedarlarının ve müşterilerin, etik kural ve her türlü benzer düzenleme ihlalini bildirebilmeleri için genel kural ve prosedürleri sistematik hale getirir. Gerektiğinde etik kurallar ile ilgili açıklamalar düzenler. Çalışanların, etik kuralların ihlal edildiğine ya da birilerinin kural ihlaline zorlandığına hükmetmeleri ve raporlayabilmeleri için gerekli raporlama prosedürünü düzenler. Baykaralar Topluluğu, tüm bu prosedür ve süreçler ile çalışanların ve ilişkide bulunulan tüm 3. Partilerin sağlıklı ve etik kurallarla iş yapışına katkıda bulunmak, sistem oluşturarak belirsizlikleri ortadan kaldırmak ve huzurlu ve refah çalışma ortamı oluşturmayı amaçlamaktadır.
Çamlıca